LK46-10 KĐTM Phú Lương, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
danh mục bất động sản